IMG_9831 IMG_9831 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9839 IMG_9839 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9843 IMG_9843 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9863 IMG_9863 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9874 IMG_9874 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9880 IMG_9880 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9907 IMG_9907 POVOLEN DOWNLOAD
IMG_9919 IMG_9919 POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov – Cheb

Typ: Ocelové konstrukce
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., SS západ
Termín stavby: 09/15 – 10/16
Rekonstrukce a modernizace mostu, o něž se postaraly společnosti Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., umožnila zvýšit rychlost projíždějících vlaků na 90-100 km/h a zkrátit tím jízdní dobu v případě rychlíků o více než o minutu. Toho bylo možné dosáhnout pouze výměnou stávající nosné konstrukce za kvalitativně lepší konstrukci, která splňuje veškeré prostorové a zátěžové parametry.
Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. zajišťovala demolici původní mostní konstrukce, kompletní dodávku spodní stavby a práce na železničním svršku, trolejovém vedení a kabelech.
Spodní stavba je složena ze dvou železobetonových opěr, založených na mikropilotech a tryskové injektáži. K této variantě se přistoupilo z důvodu lepšího průtoku řeky Ohře, než tomu bylo v předchozím dispozičním řešení mostu, který byl třípolový s dvěma v řece umístěnými pilíři a konstrukcí složenou ze dvou spojitých nosníků.
Vzhledem k umístění mostu na významném železničním koridoru bylo nezbytné všechny stavební práce provádět při zachování železniční provozu. Z tohoto důvodu byla tedy nejprve jedna mostní konstrukce zdemontována a potom druhá upravena tak, aby bylo možné vložit mostní provizorium. Nová spodní stavba je totiž v místech původních opěr a bez těchto úprav by je nebylo možné zbourat a postavit nové.
Práce probíhaly ve třech výlukových etapách. Po vložení nové mostní konstrukce došlo k montáži železničního svršku, dokončení trakčního vedení nad oběma kolejemi a zprovoznění kabelových tras. Před uvedením do zkušebního provozu byla provedena statická zatěžovací zkouška za pomocí tří kolejových jeřábů a jednoho tárovacího vozu. Pak už to šlo ráz na ráz. Po ukončení výlukových prací byly provedeny kamenné zádlažby chránící opěry při povodních a dokončeny terénní úpravy a úpravy koryta řeky.
V neděli 21. srpna 2016 byly ukončeny práce na trati a zahájen zkušební provoz.