POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Terminál dopravy Tanvald Šumburk nad Desnou

Investor: Město Tanvald

Stupeň dokumentace: 

  • Studie 
  • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Dokumentace pro provedení stavby

Rozsah prací: 
Navržené řešení měnilo konfiguraci stávajícího prostoru. Pro získání většího prostoru bylo navrženo snést kusou kolej č. 6 a podél koleje č. 4, vybudovat opěrnou zeď. Tímto záborem bylo možno řešit složité dopravní poměry na silnici I/10. Výrazným prvkem tohoto řešení bylo umístění malé okružní křižovatky o průměru 30,00 m u vjezdu do terminálu ve směru od centra Tanvaldu. Tímto řešením byla eliminována všechna odbočení vlevo do terminálu i z terminálu. MOK obsluhuje jak silnici I/10, tak terminál, kde bylo provedeno 6 podélných stání pro autobusy. Do MOK je napojeno parkoviště a výjezd do ulice Raisova. Vjezd do terminálu od Harrachova je pouze s odbočením vpravo. Provoz pěších je řešen ve dvou směrech. Od centra města a přechod přes I/10. Příchod od centra města je navržen tak, aby nebyl křížen žádnou komunikací, což výrazně zvyšuje bezpečnost dopravy v řešeném území. Přechod přes I/10 je zajištěn úrovňovým přechodem v prostoru výpravní budovy a místem pro přecházení v prostoru MOK. Délka přechodů je snížena na minimum. K bezpečnějšímu přecházení slouží i navržená MOK, která zpomalí rychlost jízdy vozidel po I/10. U terminálu jsou provedeny celkem tři prostory pro parkování osobních aut.
Navržené řešení umožňuje přímé napojení terminálu na nástupiště pro kolejovou dopravu v žst. Tanvald. V řešeném prostoru je zřízen objekt kiosku pro prodej občerstvení pro cestující. Výrazným prvkem terminálu jsou protihlukové stěny pro odclonění hluku železniční dopravy.